Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie

Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybranych powiatów, w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji komputerowych lub językowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego. Preferowane będą grupy osób:
• w wieku 50+,
• w wieku powyżej 24 lat (25+),
• o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3),
• z miast średnich,
co nie wyklucza udziału w projekcie innych osób.

Wsparciem objętych będzie 450 osób dorosłych, w tym 243 kobiety w wieku aktywności zawodowej, o niskich kompetencjach TIK lub językowych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę ich podniesienia. Osoby te uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze subregionów: poznańskiego i konińskiego.
W przypadku bezrobotnych lub biernych zawodowo kwalifikować się będą osoby nie starsze niż 74 lata.

Projekt oferuje wsparcie w ramach dwóch obszarów tematycznych:

 • Szkolenia językowe na poziomach od A0 do A1 oraz od A1 do A2 realizowane są w wymiarze 120 godz. lekcyjnych

 • Szkolenia komputerowe trwają 60 godz. i są realizowane w poniższych zakresach:
  Excel – analiza danych
  Tworzenie stron WWW
  Grafika komputerowa
  Programowanie – Python
  Zarządzanie danymi – bazy danych

Osoby zainteresowane projektem, w zależności od tematyki oraz regionu, prosimy o kontakt z odpowiednim operatorem:

Projekt szkoleń komputerowych realizuje:
• Fundacja Wrota Edukacji – Edugate (Partner Wiodący, dla subregionów poznańskiego i konińskiego)
kontakt: projekt82@edugate.pl

Projekt szkoleń językowych realizują:
• Leader School Poznań – Winogrady (Partner dla subregionu poznańskiego, firma Jakub Kasperczak)
kontakt: projekty.winogrady@leaderschool.pl
• Leader School Gniezno (Partner dla subregionu konińskiego, firma Leader School Leszek Łukasik)
kontakt: gniezno@leaderschool.pl

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie następujących dokumentów:
• Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa
• Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
• Załącznik nr 3 Deklaracja przystąpienia do projektu
• Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
• Załącznik nr 5 Oświadczenie o chęci powrotu/wejścia na rynek pracy (dotyczy osób biernych zawodowo lub bezrobotnych)
• Załącznik nr 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
• Załącznik nr 7 Regulamin

Regulamin obowiązujący do dnia 23.02.2020r.